Общество

Ученически конкурс "Млад приятел на природата"
06.02.2017

Конкурсът се организира във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22.03.2017 г., който през настоящата година се провежда под мотото „Отпадъчни води“.

 

Организатор                Русенски университет „Ангел Кънчев“,

с подкрепата на           РИОСВ - гр. Русе  и  ВиК - гр. Русе

 

I.          Общи условия за участие:

1.1.   Допустими участници в конкурса са ученици в гимназиален (горен) курс на обучение от училища в страната.

1.2.   Конкурсът има за цел да провокира интереса на младите хора към проблемите, свързани с управлението на водите и в частностметодите и средствата за третиране на отпадъчни водни потоци, генерирани в резултат от жизнената дейност на хората и различни икономически и производствени процеси.

1.3.   Няма ограничения по отношение на използваните софтуерни продукти, материали и техники. В презентациите могат да бъдат използвани собствени снимки и клипове или такива, които не са под закрилата на Закона за авторското право. За участие в конкурса се приемат както индивидуални, така и колективни разработки, които отговарят на следните технически параметри и изисквания:

·           максимален брой слайдове – 20;

·           допустими формати –PPT, PPS, PPTX (Powerpoint), PDF, AVI или MPG

1.4.    Презентациите могат да се изпращат по следните начини:

·           В случай че са с обем до 10 MB – по електронна поща на E-mail: pmanev@uni-ruse.bg;

·           Качване на сървър за споделяне на файлове и посочен линк за изтегляне на E-mail: pmanev@uni-ruse.bg;

·           Записани на дигитален носител по пощата или по куриер (за сметка на получателя):7017 Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. Студентска 8, д-р Пламен Мънев (за конкурса „Млад приятел на природата“, тема „Пречистване на отпадъчни води).

1.5.   Проектите да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, населено място и училище, клас (курс), домашен адрес, електронна поща и телефон за връзка.

1.6.   Краен срок за предаване/изпращане на презентациите: до 17.00 ч. на 22.03.2017 г.

1.7.   Организаторите не поемат ангажимент за връщане на получените материали.

1.8.   При участие в конкурса кандидатите приемат условието, че разработките им могат да бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали за целите на организаторите.

 

II.        Оценяване и класиране

2.1.   Разработките ще бъдат оценявани и класирани от компетентна комисия, съставена от университетски преподаватели, експерти от РИОСВ и ВиК - гр. Русе и гостоценители.

2.2.   Критерии за оценка на разработките: актуалност, оригиналност, достоверност, сложност на изпълнение на разработката, както и използването на различни по вид художествени изразни средства и оформление. Общият брой точки по критериите е 100.

2.3.   ВАЖНО!Резултатите ще бъдат приравнени на оценка по шестобалната система, с която завършващите ще могат да кандидатстват за обучение в Русенския университет по специалност „Екология и техника за опазване на околната среда“.

 

III.      Награди

3.1.   Обявяване на резултатите и награждаване: 30.03.2017 г.

3.2.   Победителите ще бъдат отличени с индивидуални предметни награди.

3.3.   Всички участници ще получат Сертификат за участие в конкурса.

 

IV.      Адрес за кореспонденция:

гр. Русе 7017,

ул. „Студентска” № 8, РУ „Ангел Кънчев“,

Корпус 19, кабинет 102,

E-mail: pmanev@uni-ruse.bg

За допълнителна информация: тел. 082/ 888485.

Вечер на руската дипломация
Хип-хоп танци в Младежкия дом
АКЦЕНТИКАЛЕНДАР
НАЙ-ЧЕТЕНО

© 2014 Ruse Plus.Всички права запазени!
Web Design & SEO by Zashev Design